1. Home
  2.  | Disclaimer

Disclaimer

Wij Kopen Vastgoed

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Wij Kopen Vastgoed.com te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Wij Kopen Vastgoed.com internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Wij Kopen Vastgoed.com aan de samenstelling van de internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Wij Kopen Vastgoed.com geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Wij Kopen Vastgoed.com kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Wij Kopen Vastgoed.com kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail berichten en/of online formulieren of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De informatie op deze internetsite, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij Kopen Vastgoed.com zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.