1. Home
  2.  | Privacy

Privacy statement & cookiebeleid Wij Kopen Vastgoed

Wij Kopen Vastgoed.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij Kopen Vastgoed.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze website wordt beheerd door Wij Kopen Vastgoed

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Wij Kopen Vastgoed.com persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Wij Kopen Vastgoed.com zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Wij Kopen Vastgoed.com met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij Kopen Vastgoed.com verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Wij Kopen Vastgoed.com via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Wij Kopen Vastgoed.com wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Wij Kopen Vastgoed.com uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Wij Kopen Vastgoed.com heeft verstrekt, verstrekken wij niet aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. In het geval waarbij u via onze organisatie een transactie sluit waarbij ook andere partijen betrokken zijn (bijvoorbeeld een notaris of andere instanties(s)) dan worden gegevens ook met hen gedeeld indien dat uit hoofde van de transactie noodzakelijk, gebruikelijk of verplicht is.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement

Wij Kopen Vastgoed.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij Kopen Vastgoed.com zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Wij Kopen Vastgoed.com onder vermelding van uw naam en adres. Wij Kopen Vastgoed.com zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Wij Kopen Vastgoed.com de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookies

Wij Kopen Vastgoed.com mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Wij Kopen Vastgoed.com is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Cookie beleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij Kopen Vastgoed.com maakt gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de gebruikersvriendelijkheid van onze website optimaliseren. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy omdat de verzamelde gegevens anoniem zijn.

Analytische Cookies: deze cookies meten alle data middels het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” – dienst. Wij Kopen Vastgoed.com gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Marketing/ Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Dit kunnen onder andere de cookies zijn van: Facebook, Doubleclick, Google Adwords, Instagram, Hotjar, Activecampaign, Adscience, AppNexus, Youtube, Twitter.

Het niet accepteren van cookies betekent niet dat u geen reclame te zien krijgt op bijvoorbeeld social- media websites die u bezoekt, deze zal alleen niet langer afgestemd zijn op uw interesses.

De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan echter de werking en het gebruiksgemak van onze website hinderen.

Vragen?

Wij Financieren neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor:
Wij Kopen Vastgoed.com
contact@wijkopenvastgoed.com
T+31 85 004 11 24